ПРОИЗВОДИ

Пултрузија

Пултрузијата како технологија е автоматскиконтинуиран процес за производство на широк асортиман на најразлични композитни профили.
Профили и Апликации
Профили и Апликации